(8361)222-84-07

slabo

  • m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  • m image001
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
Басып шығару

Сабақ кестеси (Ӯақтынша)

Автор: mednf.uz Published on . Posted in Uncategorised

1)“Фармация” факультети 1-курс 2020-2021 оқыу жылы I-семестр ушын скачать
2)“Фармация” факультети 2-курс 2020-2021 оқыу жылы III-семестр ушын скачать
3)“Фармация” факультети 3-курс 2020-2021 оқыу жылы V-семестр ушын скачать

4)“Фармация” факультети 4-курс 2020-2021 оқыу жылы VII-семестр ушын скачать

1)“Жоқары мийрибийкелик иси”  1-курс 2020-2021 оқыў жылы I семестр ушын скачать
2)“Жоқары мийрибийкелик иси” 2-курс 2020-2021 оқыў жылы III семестр ушын скачать
3)“Жоқары мийрибийкелик иси”  3-курс 2020-2021 оқыў жылы V семестр ушын скачать

1)“Педиатрия” факультети 1-курс 2020-2021 оқыў жылы II семестр ушын скачать
2)“Педиатрия” факультети 2-курс 2020-2021оқыў жылы III семестр ушын скачать
3)“Педиатрия” факультети 3-курс 2020-2021оқыў жылы V семестр ушын скачать
4)“Педиатрия” факультети 4-курс 2020-2021оқыў жылы VII семестр ушын скачать
5)“Педиатрия” факультети 5-курс 2020-2021оқыў жылы IX семестр ушын скачать
6)“Педиатрия” факультети 6-курс 2020-2021оқыў жылы XI семестр ушын скачать

1)“ Емлеў” факультети 1-курс 2020-2021оқыў жылы II семестр ушын скачать
2)“ Емлеў ” факультети 2-курс 2020-2021оқыў жылы III семестр ушын скачать
3)“ Емлеў ” факультети 3-курс 2020-2021оқыў жылы V семестр ушын скачать
4)“ Емлеў ” факультети 4-курс 2020-2021оқыў жылы VII семестр ушын скачать
5)“ Емлеў ” факультети 5-курс 2020-2021оқыў жылы IX семестр ушын скачать
6)“ Емлеў ” факультети 6-курс 2020-2021оқыў жылы XI семестр ушын скачать

1)“ Медико-профилактика” 1-курс 2020-2021оқыў жылы II семестр ушын скачать
2)“ Медико-профилактика ” 2-курс 2020-2021оқыў жылы IV семестр ушын скачать
3)“ Медико-профилактика ” 3-курс 2020-2021оқыў жылы VI семестр ушын скачать
4)“ Медико-профилактика ” 4-курс 2020-2021оқыў жылы VIII семестр ушын скачать
5)“ Медико-профилактика ” 5-курс 2020-2021оқыў жылы X семестр ушын скачать

1)“Стоматология” факультети 1-курс 2020-2021оқыў жылы II семестр ушын скачать
2)“Стоматология” факультети 2-курс 2020-2021оқыў жылы IV семестр ушын скачать
3)“Стоматология” факультети 3-курс 2020-2021оқыў жылы VI семестр ушын скачать
4)“Стоматология” факультети 4-курс 2020-2021оқыў жылы VIII семестр ушын скачать
5)“Стоматология” факультети 5-курс 2020-2021оқыў жылы X семестр ушын скачать