(8361)222-84-07

slabo

  • m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  • m image001
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4

Оқыў-методикалық бөлим

nurmaxova murshida

 Ф.И.Ш  Нурмахова Муршида Мунировна
 Лаўазымы  Оқыў-методикалық бөлим баслығы.
 Телефон номер  222-84-76
 Почта мәнзили  saidali This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Идрисов Жаксылык Айтмуратович
Оқыў-методикалық бөлими методист.

Ниетуллаева Хапиза Ауезовна
Оқыў-методикалық бөлими диспетчер

Алимбаева Нагима Мархабаевна
Оқыў-методикалық бөлими инспектор

Алимбетова Назира Сарсенбаевна
Оқыў-методикалық бөлими ага лаборант

Калилаева Мехрибан Маманбий қызы
Оқыў-методикалық бөлими инспектор

Кунекеева Камила Канагатовна
Оқыў-методикалық бөлими диспетчер

Оқыў- методикалық Өзбекистан Республикасы «Тәлим ҳаққында» Нызамы, Кадрлар таярлаўдың миллий дәстүри ҳәм оқыў оқыў барысын басқарыў жуўапкершилиги органлар тәрепинен ислеп шығылған ҳәм тастыйықланған норматив ҳүжжетлер тийкарында алып барылады. Оқыў методикалық бөлиминиң тийкарғы ўәзийпалары:

Комиссия Қарарлары, буйырықлар, көрсетпелер, хат, модемограмма ҳәм телефонограммалар, директор буйырықларының факультетлер, кафедралар, бөлимлерде орынланыўын тәмийнлеў ҳәм мониторингди алып барыў.
•Өзбекистан Ремпубликасы Президенти ҳәм ҳүкимети тәрепинен қабыл етилген буйырық ҳәм қарарлар мәнисин профекссор- оқытыўшыларға жеткерип бериў;
•Оқыў орны ҳәм емлеў – профилактика орынлары арасында бағдар бойынша керекли шәртнамаларды дүзиў ҳәм оларды әмелге асырыў;
•Оқыў методик Кеңеске тийисли ҳүжжетлерди филиал илимий Кеңесине тастыйықлаўға усыныс етиў ҳәм факультет Кеңеслерине оқыў ислери бойынша материаллар таярлаў;
•Мәмлекет тәлим стандартларына сәйкес үлгили реже тийкарында исши оқыў режелерин, исши оқыў кестесин таярлаў.
•Кафедраларда пәнлерден талабалардың билимин рейтинг системасында баҳалаў тәртибин нәтийжели қолланылыўын мониторинг өткериў ҳәм методик семинар шөлкемлестириў;
•Профессор- оқытыўшылардың қәнийгелигин асырыў курсларына жибериўди режелестириў ҳәм ислениўин тәмийнлеў;
•Жас педагоглардың тәжрийбесин асырыў мақсетинде «Жас педагоглар» мектебин ҳәм методик семинарлар шөлкемлестириў;
•Саатлық фондының бөлиниўин тексериў ҳәм есапқа алыў, кафедра оқытыўшыларының оқыўи жўклемелерин көрип шығыў ҳәм кафедралар бойынша анализ өтлерип барыў.
•Педагогикалық информацион технологияларды оқыў барысында кең енгизиў бойынша методик семинарлар шөлкемлестириў, оқыў барысын модернизациялаў бойынша усыныслар киритиў;
•Талабалардың оқыу режеге сәйкес амелиятын шөлкемлетириў ҳәм исши дәстүрлерди ислеп шығыў;
•Оқыў процессин оқыўлық, оқыў ҳәм методик қолланбалар менен тәмийнлеўди ҳәм олардың электрон вариантларын таярлаўды қадағалаў;
•Лаборатория жумысларының ислениўин ҳәм оқытыў ускенелериниң қолланылыўын қадағалаў;
•Кафедраларда ашық, көргизбели лекциялардың ҳәм әмелий оқыўлықлардың өткезилиўин қадағалаў; Талабалардың өз бетинше жумысын шөлкемлестириўге методикалық көрсетпелер бериў;
•Факультатив сабақларды оқыў барысында енгизиў ҳәм нәтийжелери бойынша мониторинг откериў;
Оқыў- методикалық бөлим штатлары: бөлим баслығы- 1,0 ст, методист- 1,0 ст, инспектор- 1,0 ст, диспетчер- 2,0 ст, статист- 1,0 ст