(8361)222-84-07

slabo

  • m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  • m image001
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4

СТУДЕНТ ЖАСЛАР ҲӘМ САЙЛАЎ

Автор: mednf.uz on .

СТУДЕНТ ЖАСЛАР ҲӘМ САЙЛАЎ

     Студент жаслардың сайлаў бойынша сондай ақ ҳуқықый билимлерин арттырыў, олардың сиясий процесслерге белсене қатнасын тәмийнлеў мақсетинде Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң басламасы менен “Студент жаслар ҳәм сайлаў” форумы шеңберинде Қарақалпақстан медицина институтының шөлкемлестириўинде Қарақалпақ Мәмлекетлик университетинде “100 сораўға 100 жуўап” викторина ойыны өткерилди.

БИЗ ЖАСЛАР НӘШЕБЕНТЛИККЕ ҚАРСЫМЫЗ !

Автор: mednf.uz on .

    Усы жылдың 11-октябрь күни Қарақалпақстан медицина институтында «Биз-нәшебентликке қарсымыз»- атамасында сәўбетлесиў шөлкеслестирилди. Онда Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы нәшебентлик затларды қадағалаў орайы бөлим баслығы М. Өтениязов, Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң Жынаят қыдырыў бас басқармасының бөлим баслығы А.Матлюбов,бөлим хызметкерлери Ф. Азгаров, Ш.Жураевлар, сондай ақ Қарақалпақстан Республикасы ИИМ жуўаплы хызметкерлери Н.Адилбеков, А.Таңирбергенов, Х.Йулдашевлар менен бирге Қарақалпақстан Мусылманлар Қазыяты ўәкили А. Жалаўшаев, қәнигелестирилген наркология орайы ҚР филиалы инспекторы Н.Дәўлетмуратова ҳәм талаба жаслар қатнасты.

     Сәўбетлесиў барысында  жаслар арасында нәшебентлик затлардың тарқалыўына қарсы тийисли уйымлар тәрепинен алып барылып атырған жумыслар жөнинде мағлыўматлар берип өтилди.

     - “Соңғы ўақытлары дүньяның барлық еллеринде глобаль машқалалардың бирине айланған бул иллет   кеселлик сыпатында ҳәўиж алған. Шет еллерде жетилистирилип, химиялық араласпалардың қосылыўы менен қайта исленген нәшебентлик затлар шет еллерден жасырын жоллар менен республикамыз аймағына кирип келип атырғаны ҳеш кимге сыр емес.Усының ақыбетинде халық, әсиресе жаслар арасында нәшебентлик иллети ен жаймақта”-деп атап өтти сөз алғанлар.

   Сондай ақ нәшебентликке берилген адамлардың даўасыз аўыр кеселликке шатылып яки жынаят жолына кирип өз өмирин аянышлы жуўмақлаған жағдайлар бойынша анық мысаллар менен айтып өтти ҳәм жасларды буныңдай иллеттен аўлақ болыўға шақырды.

   Сәўбет соңында қәнигелер жасларды қызықтырған сораўларға жуўаплар қайтарды ҳәм жаслар нәзерине нәшебентликке берилиўдиң, нәшебентлик затлар саўдасы менен шуғылланыўдың ақыбетлери туўралы сөз етиўши қысқа видеоролик усынылды.

 

ҚМИ баспасөз хызмети

КЕЛЕШЕК УШЫН ДАЎЫС БЕРЕМИЗ!

Автор: mednf.uz on .

24-октябрь күни болып өтетуғын Өзбекстан Республикасы Президенти сайлаўында студент жаслардың белсене қатнасыўын тәмийнлеў мақсетинде Қарақалпақстан медицина институтында талаба жаслар ҳәм де институтта дүзилген 15 - сайлаў участкасы баслығы ҳәм сайлаў комиссиясы ағзалары қатнасыўында жыйналыс болып өтти.

1-ОКТЯБРЬ МУҒАЛЛИМЛЕР ҲӘМ УСТАЗЛАР КҮНИ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН БАЙРАМ ИЛАЖЫ БОЛЫП ӨТТИ

Автор: mednf.uz on .

       Дүнья имаратлары ишинде ең уллысы мектеп болса, кәсиплердиң ишинде ең мәртебели ҳәм уллысы муғаллим, устаздур.

   Сонлықтанда ҳәр жылы елимизде 1-октябрь сәнеси -Муғаллимлер ҳәм устазлар күни” үлкен байрам сыпатында белгилеп өтиледи.

     Барлық оқыў орынларындағы сыяқлы бүгин Қарақалпақстан медицина институтында да 1-октябрь -Муғаллимлер ҳәм устазлар күни” мүнәсибети менен шыпакер қәнигелерди таярлаўда   пидайы мийнет етип киятырған муғалим устазларға ҳүрмет көрсетиў мақсетинде байрам илажы өткерилди.

Салтанатлы илажды институт ректоры, сенатор О. А. Атаниязова ашып берди, устазларды байрам менен қутлықлап, жақсы тилеклер билдирди. Устазларға билимли қәнигелерди таярлаўда ҳәм де илимий жумысларында табыслар тиледи.

   Илаж барысында тәжирийбели устазлар сөзге шығып, өз мийнет жоллары, институтта ерисилген жетискенликлер жөнинде айтып,байрам тилеклерин билдирди.

      Буннан соң институтта узақ жыллық пидайы мийнети ҳәм өз хызмет ўазыйпасына болған садықлығы ушын бир топар профессор-оқытыўшыларға, хызмети даўамында айрықша жоқары көрсеткишлер менен көзге түскен устазларға ҳүрмет жарлығы ҳәм естелик саўғалар тапсырылды.    

ҚМИ баспасөз хызмети

Қарақалпақстан медицина институты 2022 жыл ушын таяныш докторантураға қабыл басланғанын дағазалайды

Автор: mednf.uz on .

Иннновацион раўажландырыў министрлигиниң 2021 жыл 21 сентябрьдеги 02-20/5347 санлы хаты ҳәм Өзбекистан Республикасы Ден саўлықты сақлаў министрлигиниң 2021 жыл 27 сентябрьдеги 02-20/5347 санлы хатына муўапық Қарақалпақстан медицина институты 2022 жыл ушын таяныш докторантураға қабыл басланғанын дағазалайды.

ТАРИЙХЫЙ ЖАҢАЛЫҚ. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН МЕДИЦИНА ИНСТИТУТЫ КЛИНИКАСЫ ИСКЕ ТҮСИРИЛДИ

Автор: mednf.uz on .

      17-сентябрь 2021-жыл. Бул   күн Қарақалпақстан медицина институты тарийхында алтын ҳәриплер менен жазылып қалатуғын сәне.

      Үлкен үмитлер, тынымсыз излениў ҳәм машақатлы мийнетлер нәтийжесинде қурылып, наўқасларға емлеўдиң ең алдыңғы усылларын қолланыў  арқалы жәрдем көрсетиў мүмкиншилигне ийе, 120 орынға мөлшерленген Қарақалпақстан медицина институты заманагөй инновациялық  клиникасы пайдаланыўға тапсырылды.